مأموریت شرکت اجداد زربال تولیدِ غذای سالم، از طریق تولید خوراک سالم، جوجه یکروزه والد با کیفیت، جوجه گوشتی کارآمد و فرآوری بهداشتی در محیطی که در آن عدالت، نظم و پاسخگویی درک می‌گردد. توسط افرادی متعهد، متخصص، متخلق با قابلیت کار تیمی با استفاده از روش‌های اجرایی استاندارد ملی و / یا بین‌المللی‌ به منظور مشارکت در سلامت ساکنین ایران و نفوذ در بازار منطقه می‌باشد.