اعضای

هیئت مدیره

خدمت گذاران و اعضای هیئت مدیره شرکت خدمات بازرگانی تحفه

demo-attachment-144-Group-125
Asset-3@4x-1
Asset-1@4x-1
Asset-2@4x
tohfehlogo
Kowsar_Logo
tohfehlogo

میثم صفرزاده

عضو هیئت مدیره
tohfehlogo

محمد شمسی پور

سرپرست
tohfehlogo

آقای مخبر

عضو هیئت مدیره