شرکتی پیشرو در تولید و عرضه مستقیم گوشت و فرآورده های متنوع مرغ و نهاده¬های مرتبط از لحاظ کمی و کیفی به واسطه استقرار نظام یکپارچه زنجیره تولید (ازمزرعه تا بشقاب مصرف) با سهم حداکثری تولید و عرضه مشارکتی تحت برندی معتبر و قابل اتکا در منطقه شرق و شمال شرق کشور و حضور در بازارهای منطقه در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی.

• محوریت از زنجیره به سمت پروژه آرین
• ارتقاء سطح تولید از مادری به اجداد و اجداد کبیر
• از فعالیت استانی و منطقه ای به ملی
• مشتریان از گوشتی به مادری و اجدادی
• شرکت رقیب از داخلی به بین المللی
• از رقابت کامل به رقابت نسبی و ناقص
• از شرکت کاملا اقتصادی به اقتصادی-تکلیفی (همکاری با نهادهای نظارتی و وزارتخانه جهاد کشاورزی)
• مجری بحث اقتصاد مقاومتی و امنیت غذایی در در بحث طیور ، سطح تمایز و مزیت رقابتی از داخلی به لاین آرین

main

وابسته به سازمان اقتصادی کوثر