021-88911353
021-88800460
info@tohfeh-co.com

نیم شقه سردست گوسفندی (مقدار 1 کیلوگرم)

قیمت واحد 110000تومان
تخفیف 119000تومان 9000تومان

نیم شقه سردست گوسفندی کشتار روز
5/5 0 0 0
ارسال نظر

‌لطفاً با بیان دیدگاه و ثبت امتیاز خود برای این محصول، خریداران دیگر را در انتخاب بهتر یاری نمایید