021-88911353
021-88800460
info@tohfeh-co.com

نیم شقه ران گوسفندی (بر حسب 1 کیلوگرم)

قیمت واحد 143000تومان
تخفیف 148000تومان 5000تومان

گوشت نیم شقه ران گوسفندی کشتار روز تحویل در اسرع وقت
5/5 0 0 0
ارسال نظر

‌لطفاً با بیان دیدگاه و ثبت امتیاز خود برای این محصول، خریداران دیگر را در انتخاب بهتر یاری نمایید