021-88911353
021-88800460
info@tohfeh-co.com

شقه گوسفندی (بر حسب 1 کیلوگرم)

قیمت واحد 133000تومان
تخفیف 140000تومان 7000تومان

گوشت شقه گوسفندی کشتار روز می باشد
5/5 0 0 0
ارسال نظر

‌لطفاً با بیان دیدگاه و ثبت امتیاز خود برای این محصول، خریداران دیگر را در انتخاب بهتر یاری نمایید