مناقصه اخذ پيمانكار غرفه سازي


اسناد مناقصه عمومي

اخذ پيمانكار غرفه سازي نمايشگاه مساله محور

سازمان اقتصادي كوثر

با تأكيد بر اقتصاد دانش بنيان

 

شركت خدمات بازرگاني تحفه (سهامي خاص)

 

بشماره شناسه ملي ١٠١٠٠٩٢٥٧٦٥ و بشماره ثبت ٤٧٣٦٥

واقع در استان تهران

مناقصه شماره: ٢/١٤٠١

(بهمن سال ١٤٠١)


دریافت اسناد مناقصه (کلیک کنید)

دریافت طرح شماره 1 (کلیک کنید)

دریافت طرح شماره 2 (کلیک کنید)

دریافت طرح شماره 3 (کلیک کنید)